Reactie Gemeente aan bewonersbelangengroep Doefmat

Op deze website (Stem van Groningen) is in de discussies over de tekentafelsessies (link naar de discussies) gereageerd op inwoners op de plannen voor het Doefmat terrein. Die reacties op de website zijn gebundeld met reacties die op andere manieren (WhatsApp dan wel mail) zijn binnengekomen. Dit alles is in een mail gestuurd naar de gemeente Groningen.

 

Die mail kwam vanuit de bewonersbelanbgengroep. De gemeente Groningen reageerde als volgt op de mail. In deze mail wordt ook het vervolg van het traject geschetst. Lees in de onderstaande tekst de reactie op de mail van de bewonersbelangensgroep, van de gemeente Groningen:   

 

Beste bewonersbelangengroep,  

 

Dank voor jullie reactie naar aanleiding van de workshop, vanuit de voorbereidingsgroep Isebrandtsheerd en de heerd. In deze e-mail geven we antwoord op jullie vragen en leggen we het vervolgproces uit.

 

Maquettesessie 26 april

Aan het eind van de maquettesessie op 26 april hebben we geconcludeerd dat we die avond veel werk hebben verzet. We hebben onder andere de plussen en minnen van de vier modellen besproken. Daarnaast hebben we de voorlopige conclusie getrokken om verder te gaan met model 1 en 5. We hebben afgesproken de tijd te nemen om alles te laten bezinken. En besloten om de voorbereidingsgroep en bewoners de tijd te geven om samen door te praten. Naar aanleiding hiervan heeft de belangengroep (namens de bewoners) een schriftelijke reactie opgesteld, waarin vragen worden gesteld en verzoek om meer informatie over de getoonde modellen. Hieronder geven wij per punt onze reactie daarop.

 

Grote lijnen vanuit bewoners

Jullie geven in jullie reactie aan het op een aantal punten eens zijn. Geen 4-hoog en content met de ‘Beijumse’ zichtlijnen in model 1. Verder geven jullie aan dat model 1 de voorkeur lijkt te hebben. Model 5 ook, maar dan eigenlijk alleen met één laag minder.

Model 3 - lage score stedenbouwkundig

De reden waarom wij model 3 zelf minder aantrekkelijk vinden, is voor bewoners niet duidelijk.  Daarom leggen wij dit nog een keer uit:

De entree en het aanzicht zijn de redenen dat model 3 vanuit stedenbouwkundig oogpunt laag scoort. Het parkeren speelt hierin een dominante rol. Ook komen in dit model de achterkanten van de bestaande woningen met tuinen vrij aan de openbare ruimte te staan. Dit zal op termijn een negatief effect hebben op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de huizen en het woonerf. In model 3 is meer open ruimte. Deze is echter van mindere kwaliteit dan die in de andere modellen. Daar komt nog bij dat bij dit model de achtertuinen vol in het zicht komen te staan van de nieuwe appartementen. De bergingen komt daarnaast los van de woningen te staan. De vrijstaande, anonieme ruimte die hierdoor ontstaat kan ten koste gaan van de sociale veiligheid.

 

Verkeers- / aanrijdroute

In de oorspronkelijke opzet loopt het weggetje naar de parkeerplekken aan de zuidzijde door. Jullie vinden dit geen goed idee. De opzet van de weg is echter anders dan gedacht:

Er is uitgegaan van één aanrijroute vanuit de noordzijde van het perceel waar ook de huidige inrit voor de Doefmat is gesitueerd. Zo wordt de belasting van omringende erven tot een minimum beperkt. Het doodlopende erf aan de zuidzijde van het perceel is niet beoogd als aanrijdroute voor de auto, maar slechts als doorgang voor fietsers/voetgangers bedoeld. Ook in de tekeningen die in het verleden op de website zijn gepresenteerd was dit het uitgangspunt.  

 

Een vraag aan de architect is welke alternatieven er in model 1 en 4 mogelijk zijn voor de ‘weg’ die leidt naar de parkeerplaatsen. Zijn reactie hierop is:

 

Er is voorafgaand aan het verschijnen van de allereerste schets al een studie verricht naar verschillende inritten en de situering van het parkeren. Dit heeft geleid tot deze keuze. Om te voorkomen dat verkeer moet omrijden via de zuidoostzijde van de Isebrandtsheerd, is gekozen voor een inrit aan de noordwestelijke hoek. Hier is ook nu al een inrit die leidt naar de parkeerplaats op het voormalige schoolplein. Een inrit met parkeren op de hoek lijkt niet wenselijk, gezien de wens voor een groene hoek met speelruimte. Een inrit tussen de bestaande hoekwoning en het appartementencomplex in zou ervoor zorgen dat het complex naar de hoek toe schuift. 

 

Deze inrit is dus geen ‘weg’, maar een verbeterde versie van het ‘erf’ met gedeelde ruimte. Deze opzet sluit goed aan bij het karakter van de buurt. Het concept van de heerd komt hierin goed tot zijn recht: een plek om te wonen, waar de auto te gast is.

 

Draaien woningen

Jullie vragen of het mogelijk is om de bouw van de woningen om te draaien, zodat de woonkamer aan de straatzijde ligt. En zodat de woningen meer op het midden uitkomen, zodat ontsluiting aan de randen van het terrein georganiseerd kan worden:

 

De typologie en het gevraagde woonprogramma (afmetingen van de woningen) lenen zich minder goed voor een woonkamer aan de straatzijde. Het draaien van de woningen past ook niet in de stedenbouwkundige structuur. Er zouden nieuwe, ongewenste achterkant-situaties ontstaan. Zijgevels van de woningen komen tegen het achterpad en zodoende erg dicht op de achtertuinen te liggen. Op deze manier zijn bovendien minder woningen te realiseren.

 

Erfafscheiding

Als alternatief voor schuttingen noemen jullie het plaatsen van een groene erfafscheiding. Bijvoorbeeld een hekwerk met Hedera:

Ook wij zijn voorstander van groene erfafscheidingen. We zullen dit meenemen bij de uitwerking. Het voorstel om bewoners te stimuleren hun erfafscheidingen (collectief) te verbeteren en te vergroenen is een wens die voor geheel Beijum kan gelden.

 

Tussenstraat

Jullie vroegen wat kan helpen om van de ‘tussenstraat’ in model 1 een rustige maar wel breed inzetbare openbare ruimte te maken:

De tussenstraat van model 1 krijgt extra aandacht in de inrichting van deze buitenruimte, maar ook in een mogelijkheid om deze (op momenten, of in de toekomst) te kunnen afsluiten.

 

"Groene" hoek in schaduw

Jullie waarderen in model 1 en 4 dat de bebouwing wat is teruggetrokken. Dit heeft als effect dat ‘de hoek’ van de heerd groen wordt. Wel vinden jullie het belangrijk dat we realiseren dat hierdoor een gedeelte in de schaduw van de blokken komt te liggen:

 

In een volgende sessie kunnen we met behulp van een bezonningsstudie de mate van schaduw per seizoen en per moment van de dag laten zien. Overigens kan dit ook in een half-schaduwsituatie een aantrekkelijke ruimte worden.

 

Achterkanten aan openbare ruimte 

Jullie vinden dat wij model 3 te snel ‘wegzetten’ vanwege het achter/voor probleem. Vinden wij dit nu echt zo erg?

Achterkanten die aan een open openbare ruimte grenzen zijn niet wenselijk vanwege het grote afbraakrisico op de lange termijn. Dit is ook een van de ‘foutjes’ op veel plekken in Beijum. Er is in de schetsstudie gekeken naar ruimte en mogelijkheden voor een groene ‘buffer’ met veronderstelde aanpak van erfafscheidingen door bewoners. Maar zelfs dan levert dit een anonieme openbare ruimte op. Voor nieuwe bewoners in een appartementencomplex is het zicht op zo’n achterkant onwenselijk.

 

Vier bouwlagen

Jullie geven aan dat jullie gebouwen met vier lagen te hoog vinden, maar dat daar wel veel openbare ruimte voor terugkomt:

Het model is inderdaad gepresenteerd om te laten zien dat je door het toevoegen van een laag een minder grote “footprint” krijgt ten gunste van de openbare ruimte. Het komt hier letterlijk uit de lengte of de breedte. De discussie gaf ons de indruk dat een vierde bouwlaag onder bewoners, over het algemeen, een no-go is. 

 

Parkeren

Een laatste vraag is of straks alleen nieuwe bewoners kunnen parkeren of dat het gebied openbare ruimte blijft:

Het parkeren wordt openbaar, gelijk aan alle heerden. En dus kunnen ook andere mensen hier onder voorwaarden van de normale verkeersregels parkeren.

 

Vervolgproces

Er is door bewoners gevraagd om een paar kleinere sessies voor de heerdbewoners te organiseren.

Op 13 april hebben we met elkaar afspraken gemaakt over het vervolgproces. Deze bestaat uit een maquettesessie, een presentatie VO, een presentatie DO, enzovoort. Het is niet mogelijk om in dit proces extra momenten toe te voegen. 

 

Nieuwe afspraak

Op dit moment doen we onderzoek naar model 1, en naar een alternatief model met elementen van model 5. Ons voorstel is om een nieuwe afspraak te maken voor maandag 28 of dinsdag 29 juni.

Tijdens deze bijeenkomst willen we aan een afvaardiging van de bewonersbelangengroep het voorlopig ontwerp presenteren. Daarin nemen we zaken als verkeersontsluiting, parkeren en groen mee. Graag horen we van jullie welke datum het beste past.