Ideeën voor Garmerwolde

Geluidsdempende maatregelen oude rijksweg

18-12-2023  •  Geen reacties  •  Marnix de Wit  •  Garmerwolde

De huizen en tuinen van de bewoners van de oude rijksweg grenzen heel dicht aan de N360. Door het vele verkeer is de geluidshinder aanzienelijk. Er rijdt veel verkeer, waaronder vrachtverkeer, die verantwoordelijk zijn voor veel lawaai. Is er misschien een mogelijk tot plaatsen van geluidschermen of geluidsdempende maatregelen langs de N360, zodat de overlast beperkt wordt?

Als de zuidelijke ringweg in Groningen straks klaar is, zijn de geluidschermen die daar nu staan misschien opnieuw in te zetten langs de N360?

 

Zonnepark Fledderbosch

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

https://zonneparkfledderbosch.nl/

Achter de waterzuivering, tussen Eemskanaal en Damsterdiep komt een grootschalig zonnepark. 50% van het park wordt lokaal eigendom in handen van Bronnen van Ons namens de Energiecoöperatie Ten Boer. Inwoners van Garmerwolde kunnen meebeslissen (o.a. via lidmaatschap ECTB) en meeprofiteren, zodat de opbrengsten bv. weer gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van leefbaarheid in en om het dorp.

Tips:

 • Gebruik opbrengsten voor centrale laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen op het geplande theaterdakje bij de RWZI.
 • Maak verschillendewandelommetjes, of een informatieve wandelingen met qr-codes, of doe een kunstproject in dit gebied.
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de panelen zodat de grond verbetert ipv verslechtert, kruiden laten groeien.
 • Laat dit plan samengaan met beplanting van bomen en struiken zodat biodiversiteit een kans krijgt en zodat het zicht op dit park wordt onttrokken.
 • Wens voor bosrijk deel Fledderboschweg aan Kant van Ten Boer.
 • Wens voor besteding opbrengsten aan verduurzaming woningen.

Zorgen over overbelasting van het netwerk, opslag van energie, uitzicht en eventuele bodemverontreiniging.

Status:de vergunning en subsidie is afgegeven, er lopen nog enkele bezwaarprocedures, de financiering van het lokale eigendom is nog niet rond, er wordt bij de ECTB en Bronnen VanOns nog nagedacht over participatiemogelijkheden.

Vervolg de informatie is teruggekoppeld aan ECTB. Als Dorpsbelangen betrokken blijven via lidmaatschap ECTB (o.a. bij belangrijke besluiten ledenvergaderingen bezoeken, invloed uitoefenen).

Groen licht voor nachtdieren

19-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Met toenemende bebouwing in onze omgeving komen er ook steeds meer straatlantaarns. Dit veroorzaakt lichtvervuiling. Hiervan hebben nachtdieren veel last. Het interne kompas van deze dieren wordt afgeleid door het licht. Mijn voorstel is om deze straatlantaarns groen licht laten stralen. Hiervan hebben nachtdieren minder last, blijkt uit onderzoek (Bron: https://indebuurt.nl/ede/genieten-van/mysteries/mysterie-opgelost-waarom-geven-sommige-lantaarnpalen-groen-licht~62254/). Bovendien verbruiken groene lantaaarns minder energie bij het zelfde zicht. (Bron: https://www.hfes-europe.org/rapporten/Rapport_GroenLicht_RuG.pdf) Zelf denk ik aan lantaarns op afgelegen terreinen. Bijvoorbeeld de lantaarns bij de Brons-sluis tussen Garmerwolde en Ruischerbrug. Maar ook bij de RWZI-garmerwolde en lantaarns langs landwegen en provinciale wegen. Betrokken partijen zijn dan: RWZI-garmerwolde; Gemeente Groningen; Provincie Groningen.

groeten Andries Hof: akehof@gmail.com

Outdoorfitness

02-03-2022  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De mogelijkheden om te sporten in het dorp vergroten met outdoor fitness toestellen (inclusief spinningfiets), op een zichtbare plekin het dorp, zoals naast het voetbalveld (of andere suggesties: meest voor de hand liggende plek, bij gymzaal en voetbalveld (andere suggesties: langs het pad langs de Eemskanaaldijk of bij het veldje aan de Oude Rijksweg of bij Garmerhof). In plaats van naar de sportschool te gaan kan men nu in de buitenlucht werken aan conditie en gezondheid.

De toestellen worden degelijk en vandalisme bestendig uitgevoerd en clubs uit de omgeving, of de school, hebben de mogelijkheid om er begeleide sportlessen aan te bieden.

Aandachtspunt:

 • wie wordt eigenaar, bij voorkeur gemeente;
 • afspraken maken over onderhoud.

Status: er zijn een aantal mensen met dit plan begonnen

Wat is er nodig: duidelijkheid over een locatie en over eigenaarschap door de gemeente.

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge

04-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Doel van dit plan is om een meer biodiversiteit in het water en op het land te realiseren in de ''woestijnen'' rondom Garmerwolde en Thesinge. Het is me opgevallen dat de gebieden rondom deze dorpen compleet levenloos zijn en onaantrekkelijk zijn voor diversiteit aan planten- en diersoorten. Deze gebieden wordt voornamelijk gebruikt voor het laten groeien van Engels raaigras dat als veevoer dient en is nu een lappendeken van percelen omzoomd door sloten die voor afwatering zorgen.

Het idee is om moeilijk bereikbare stukjes land met landbouwmachines op die percelen of slecht vruchtbaar land niet meer voor agrarische doeleinden te benutten. Deze bio-gebiedjes bestaan uit stukjes land of water, niet groter dan 250 m2 per stuk, verspreid over een groot terrein. Deze worden aan de natuur overgelaten. Zo nodig kan de natuur een handje geholpen worden door beplanting van inheemse struiken. Geen bomen want die worden op den duur te hoog. Het is de bedoeling dat deze gebiedjes beschutting gaan bieden voor dieren en gewassen, maar langs wegen ook voor fietsers en wandelaars. Als het goed is gaan deze Biodivers- gebiedjes samen één netwerk vormen waartussen dieren zich vrij kunnen bewegen. Dit plan kan uitgevoerd worden zonder dat daarvoor de agrarische bestemming hiervoor hoeft te wijzigen of hiervan hinder ondervindt. De geschatte inkomstenderving voor agrarische bedrijven is te overzien.

De partijden die bij dit idee betrokken gaan zijn, zijn: Gemeente; waterschap; provincie Groningen maar dus ook de langeigenaren rondom deze dorpen. Hiervoor is samenwerkeing nodig met de dorpen Thesinge en Garmerwolde en en sterke lobby vanuit publieke instellingen; natuurorganisaties en agrarische bedrijven. Omdat hierbij zoveel partijden betrokken zijn en een samenwerking tot stand moet komen denk ik dat het Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge een langere periode nodig is om tot uitvoering te komen. Bijgaand is een kaart en een illustratie toegevoegd.

 

groeten Andries Hof, Garmerwolde

Volkstuinen

06-10-2021  •  1 reactie  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Momenteel zijn er geen volkstuinen in Garmerwolde. Garmerwolde ligt in een agrarische omgeving. Daarom is het helmaal niet vreemd dat hier veel interesse is voor een volkstuin. Hoe leerzaam is het om groenten in hun natuurlijke omgeving te zien onwikkelen. Wanneer zaaien; snoeien en oogsten. Hoe te onderhouden. Wat zijn predatoren. Hoe ga je om met bestrijdingsmiddelen enz. Bovendien zorgt dit voor sociaal contact met mede tuinders en een gezond stukje lichaamsbeweging. En dan nog het leukste: Het verwerken van de groente in maaltijden. Dit draagt zeker bij aan een beter natuurbesef. Een perceel van 100 vierkante meter is overzichtelijk en een goed begin. Een volkstuincomplex zou 15 percelen kunnen bevatten.

Verbinding N360

02-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Al tachtig jaar deelt de N360 het dorp in tweeën. Hoe kunnen we de twee kanten van het dorp op een veilige en aantrekkelijke manier verbinden? Zodat men makkelijker naar café, speeltuin of dorpshuis, of andersom naar kerk of school gaat. M..n. voor fietsers en voetgangers, maar ook de auto-oversteek is nu erg onlogisch.

Belangrijkste doel: heen-en weer-verkeer faciliteren, veiligheid vergroten, maar ook visueel verbinden. Er wordt gedacht aan bijv. een overkluizing [onderzoeken van ervaringen bij Noordhorn], een tunnel, een rotonde, een stoplicht [bv. zelf te bedienen, voor voetgangers op school-en vergadertijden], duidelijke markeringen op de weg, visueel verbinden door bepaalde beplanting te herhalen.

Status: behoefte is gedeeld met gebiedsteam

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gebiedsteam: alternatieven onderzoeken, bespreken met het dorp, keuze maken en uitvoeren.

Dijkpark

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Een opvallende locatie houdt het dorp levendig. Op het stukje grond naast de waterzuivering vormen een duurzaam ontworpen uitkijktoren (met o.a. riet) en een tribune in de dijk, de belangrijkste items voor een permanente theaterlocatie. Hier kunnen concerten of voorstellingen plaatsvinden. Hooguit 1 of 2x per jaar is het idee, of voor kleinschalige projectjes wellicht vaker. De rest van de tijd vormt deze locatie een groene en bloeiende verbinding tussen de Fledderboschweg en de dijk. Voor dit plan is al geld gereserveerd, een ontwerp gereed en toestemming van de grondeigenaar.

Opmerkingen/ zorgen:

 • Wie betaalt de verzekering en is verantwoordelijk voor evt. ongelukken vanaf/met/bij de toren?
 • 1 of 2 keer per jaar een evenement is te weinig. 
 • Dorpsbelangen moet dit niet in eigen beheer nemen.
 • Wie worden de gebruikers? 
 • Afgelegen locatie kan leiden tot ongewenste activiteiten, vóór verdere actie eerst behoefte aan dit initiatief verder peilen; 
 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en voor het organiseren van activiteiten? Omwonenden hebben er last van, te weinig theateractiviteiten om dit te rechtvaardigen. 
 • Evt.combineren met zicht op en informatie over de Waterzuivering.  
 • Bouw aan de andere kant van het kanaal ook zo'n toren en verbindt die met elkaar zodat er een brug ontstaat over het Eemskanaal
 • Alleen theater, zonder toren. 
 • Evt. combineren met skatepark, BMXbaan of soort festivalterrein met tiny houses. 
 • Denk aan fietsenstalling mogelijkheden, vuilnisbakken en natuurherstel. 
 • Kijk wat de ervaringen elders zijn met zo'n locatie. Ook na de bouw is het denk ik goed om af en toe te kijken wat de ervaringen zijn.- ik denk dat het merendeel van het dorp hier niet zoveel mee heeft, maar omdat het ooit subsidie heeft gekregen men wil dat het er komt. Ik betwijfel de meerwaarde voor het dorp en zie er meer heil in om een groter bedrag te reserveren voor zandstrand en haventje bij de brug. Liever een plan goed uitgevoerd, dan blijven sleuren aan twee.
 • Liever bankjes langs de dorpsommetjes dan een uitkijktoren.
 • Niet doen! Vanwege de bouw van de waterinlaat en de plannen voor een zonnepark is dit idee deels door de tijd ingehaald. Daarbij zijn de direct omwonenden niet te spreken over dit plan (vraag maar na) vanwege de extra overlast (terwijl het plan nota bene wordt gefinancierd door middelen die zijn bedoeld om omwonenden te compenseren voor de extra overlast van de RWZI). Daarbij vinden er in Garmerwolde niet zo veel theateractiviteiten plaats dat deze dit plan zouden rechtvaardigen.
 • Worden alle boompjes die op dit terrein staan dan weer gerooid? Dat zou jammer zijn! En er is nu net een bouwsel op de dijk gerealiseerd bij de waterzuivering. Lelijk als daar een toren naast komt te staan.
 • Grote onzin. Trekt alleen maar vandalisme aan. Zonde van het geld. Zet maar meer bomen langs het slingerpaadje, daar hebben we veel meer aan.

Status: Dit plan is ingediend en gehonoreerd met 62.5k subsidie vanuit de commissie die namens de gemeente Ten Boer het compensatiefonds voor de dijk aan een ‘herkenbaar gebaar’ heeft toegekend. Er zijn twee dorpsbewoners die hier al heel lang aan trekken. Waterschap is akkoord, gemeente heeft aangegeven geen eigenaarschap te willen. Dorpsbelangen verkent mogelijkheid/wenselijkheid voor eigenaarschap en wil dit dan evt. in stemming brengen op een ledenvergadering. 

Wat is nodig: Er is betrokkenheid gewenst van enkele (theater-)mensen/culturele sector uit het dorp, die ook mogelijkheden zien het te gaan beheren/gebruiken. Als dorpsbelangen geen eigenaar wordt dan zijn mensen nodig die een entiteit hiervoor willen oprichten, entiteit moet eigenaar worden van de toren, daarin moeten ook de vergunningen en verzekeringen worden ondergebracht en namens die entiteit moet extra subsidie worden geregeld voor de realisatie.  Ook overleg nodig met aanwonenden over zorgen, ideeën en behoeften.

 

Aanvullingen Dijk/dijkpark

 • Slinger/wandelpad bij de dijk aanduiden als voetpad (fietsers ed. weren)
 • Bord fietspad op de dijk richting Woltersum (gemotoriseerd verkeer weren) met daarbij een bordje ‘gezamenlijk gebruik met wandelaars’ tussen het deel Grasdijkweg en RWZI. (zie vb. bij Ruischerbrug)
 • Wat meer (bloeiende) stuiken langs het wandelpad langs de Eemskanaaldijk.

Actie:met gebiedsteam overleggen en met waterschap

Deelauto

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

In het dorp op een centrale plek laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, met een standplaats voor een elektrische deelauto. Hiervoor kan worden aangesloten bij een bestaande partij (bijvoorbeeld Deelslee, Green Wheels of Mywheels). Met een abonnements-en reserveringssysteem vervallen de vaste lasten van een eigen auto en komt er een duurzaam alternatief beschikbaar en het gemak van een auto wanneer nodig. Kan ook uitgebreid naar elektrische scooters, een lijst met carpoolmogelijkheden, Automaatje (vrijwilligerssysteem van de ANWB).

Status: Is op DOTB besproken. Ook vb Loppersum.

Wat is er nodig: regie en aanjager vanuit gebiedsteam die een pilot start en daarin een trekkende rol neemt Eventueel samenwerking met ECTB verkennen vanuit Fledderbosch.