Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de Gemeente Groningen en heeft betrekking op Stem van Groningen.

 

Het doel van de verwerking

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens, namelijk jouw e-mail adres en mogelijk jouw naam,  alleen verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van https://destemvan.groningen.nl. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt zodat je kunt inloggen en zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van de voortgang van jouw ingebrachte ideeën. Daarnaast hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om een idee dat jij hebt ingediend te kunnen behandelen. Zo is het onder andere mogelijk dat er contact met jou wordt opgenomen door de behandelaar van jouw idee. Het is mogelijk om je hiervoor uit te schrijven. De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Je kiest zelf jouw eigen gebruikersnaam, dus je bepaalt zelf of je herkenbaar bent op het platform of niet.

 

Beveiliging

De gemeente draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging is vastgesteld in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

 

Grondslag van de verwerking

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geef je op het moment van registreren.
 

 

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, of wanneer je jouw toestemming intrekt. Jouw gebruikersnaam blijft wel zichtbaar. Wil je dit niet? Dan kun je dit laten verwijderen. Mail dan naar stemvan@groningen.nl.

 

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht op data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Delen met anderen

Voor destemvan.groningen.nl werkt de gemeente samen met Democrateam om het gebruik ervan technisch mogelijk te maken.

 

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met: destemvan@groningen.nl

 

Voor meer algemene informatie over ons privacy beleid verwijzen we u naar: https://gemeente.groningen.nl/privacyverklaring