Sterk Hoogkerk: de spelregels

De basisprincipes

Ontmoeting en goede gesprekken
Bij Sterk Hoogkerk ontmoeten buurt- en wijkgenoten elkaar regelmatig, en dat is precies de bedoeling. Je gaat en blijft met elkaar in gesprek. Ondertussen wissel je ideeën en meningen uit, en deel je welke onderwerpen in jouw omgeving belangrijk zijn. Mensen weten elkaar daardoor nog meer te vinden en raken nog meer bij hun omgeving betrokken.

Toegankelijk voor een brede doelgroep
Sterk Hoogkerk is bedoeld voor alle inwoners van het gebied: zoveel mogelijk mensen en een zo divers mogelijke groep. Daarom is meedoen voor iedereen mogelijk. Wie dat toch lastig vindt, krijgt hulp. Zo zijn er inloopmomenten voor als je ondersteuning nodig hebt bij het indienen van een idee.

Echte zeggenschap: wat inwoners beslissen, dat gebeurt
Sterk Hoogkerk is een burgerbegroting. De zeggenschap ligt bij jullie: de inwoners. Jullie keuzes zijn doorslaggevend. Zo krijg je meer invloed op je eigen omgeving.

Voor en door Hoogkerk
Zonder inwoners geen Sterk Hoogkerk. Jullie komen met ideeën die de gemeente hoogstwaarschijnlijk niet op deze manier had kunnen bedenken. De indieners voeren de plannen in samenwerking met de gemeente uit, op een manier die past bij Hoogkerk.

Meer inzicht
Wat kost het plaatsen van een boom? En wat is ervoor nodig om hem te kúnnen plaatsen? Hoe komt het dat je tafelgenoot een heel andere mening heeft dan jij, en hoe komen jullie er toch samen uit? Door samen te beslissen krijg je een beter beeld van hoe processen als deze werken.

Vertrouwen als basis
We zijn ervan overtuigd dat iedereen die aan Sterk Hoogkerk meedoet, hetzelfde wil: een gebied dat robuust is, ruimte voor goede gesprekken, inwoners die meebeslissen over hun omgeving en goede ideeën die ook echt uitgevoerd worden. Omdat vertrouwen de basis van Sterk Hoogkerk is, is niet alles 'dichtgeregeld'. Wel zijn er een aantal spelregels die ervoor moeten zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Komen we er toch niet uit? Dan zoeken we samen naar een oplossing.

De algemene spelregels


Voor wie is Sterk Hoogkerk?
Je mag meedoen aan Sterk Hoogkerk als je op een van de volgende plekken woont:

  • in de dorpskern Hoogkerk, ten noorden en ten zuiden van het Hoendiep

  • in Hoogkerk-Zuid, inclusief de Minervabuurt

  • in Leegkerk

  • in Vierverlaten

  • aan de Peizerweg

  • in de Zuidwending

  • in De Buitenhof

  • in Ruskenveen

  • in Gravenburg

Kinderen mogen meedoen als ze in groep 7 of hoger zitten. Als deelnemer mag je over alles meepraten, ook als het gaat over een deel van het gebied waar je niet zelf woont.

Woon je niet in bovenstaand gebied? Dan is Sterk Hoogkerk niet voor jou bedoeld, ook niet wanneer je wel als ondernemer in het gebied werkt. Dat betekent niet dat je helemaal niet mee kunt doen: aan stap 2, het indienen van ideeën, kan iedereen meedoen. Want een goed idee kan overal vandaan komen.

Ambtenaren en politici die in de gemeente Groningen werken, mogen deelnemen aan Sterk Hoogkerk als ze in het gebied wonen. Ze zullen vanuit hun professionele rol niet adviseren als het over ideeën gaat waar ze zelf nauw bij betrokken zijn (bijvoorbeeld via familie, vrienden, buren of organisaties).

Zo kun je meedoen: online en tijdens bijeenkomsten
Meedoen aan Sterk Hoogkerk kan op twee manieren. Je kunt online stemmen op thema's (stap 1), ideeën indienen (stap 2) en stemmen op ideeën (stap 4). Daarvoor ga je naar sterkhoogkerk.nl. Daarnaast zijn er bijeenkomsten waar inwoners met elkaar in gesprek gaan en daarna samen hun stem uitbrengen. Op beide manieren meedoen mag ook, zo laat je je stem maximaal horen!

Eén onderdeel kan niet online: het verdelen van geld over de vijf gekozen thema's. Technisch is dat op dit moment nog te ingewikkeld. Voor dit onderdeel ga je naar de daarvoor georganiseerde bijeenkomst in het dorpshuis in Hoogkerk. 

Omdat het gesprek tussen inwoners zo belangrijk is, wegen de stemmen die worden uitgebracht op een bijeenkomst (fysieke stemmen) zwaarder dan online stemmen. De fysieke stemmen tellen altijd voor de helft van het totaal, zelfs als het er veel minder zijn dan de online stemmen.

Je mag alleen in eigen naam stemmen. Online mag je iemand helpen stemmen, als die persoon daar zelf bij is. Tijdens bijeenkomsten staat het onderlinge gesprek tussen inwoners centraal, en door dat gesprek kunnen meningen veranderen. Daarom kunnen we machtigen tijdens bijeenkomsten niet toestaan. Stemmen afkopen in ruil voor voordelen mag niet. Wie bij het indienen van een idee moedwillig deze regels overtreedt, kan uitgesloten worden.


Aanvullende regels per stap
 

Sterk Hoogkerk bestaat uit vijf stappen. De regels en principes hierboven zijn van toepassing op voor alle onderdelen van het proces. Daarnaast gelden bij elke stap een paar aanvullende regels en afspraken.

Stap 1: Thema's kiezen en geld verdelen
Bij stap 1 horen zeventien thema’s. De begroting die de gemeente voor 2023 maakte, vormt de basis voor deze lijst. In 2024 zijn er twee nieuwe thema’s aangedragen door bewoners: Uit in Hoogkerk en Gezondheid. Uit deze zeventien thema's kies je de vijf die voor jou het belangrijkst zijn: over deze thema's wordt het totale budget verdeeld.
Voor Sterk Hoogkerk is 305 duizend euro beschikbaar. Als inwoners verdelen jullie 300 duizend euro over de vijf gekozen thema's. In stap 4, het stemmen op ideeën, is 5000 euro gereserveerd als jokerbudget voor kleinere ideeën die buiten de vijf gekozen thema's vallen.

Het kiezen van thema's kan zowel online als tijdens een bijeenkomst. Het tweede onderdeel van stap 1, het verdelen van geld over de vijf gekozen thema's, kan niet online. Hiervoor  organiseren we twee bijeenkomsten. Let op: je kunt maar aan één van deze bijeenkomsten deelnemen.

Stap 2: ideeën indienen
Een ingediend idee moet passen binnen één van de bij stap 1 gekozen vijf thema's en het daaraan toegekende budget. Alleen als de uitvoering van een idee minder dan 5000 euro kost, mag het buiten de vijf thema's vallen.

Een ingediend idee moet het volgende kalenderjaar gerealiseerd kunnen worden.

Een ingediend idee moet Hoogkerk ten goede komen.

Ook mensen die niet in het genoemde gebied wonen, mogen ideeën indienen: een goed idee kan overal vandaan komen. Maar: stemmen kan alleen als je inwoner van het gebied bent.

Een idee dien je in via sterkhoogkerk.nl. Als je daarbij hulp nodig hebt, mag je contact met ons opnemen, we geven graag ondersteuning. Stuur een e-mail naar hallo@sterkhoogkerk.nl of bel met Harm Havinga: 06-13211151.

Grote partners die cruciaal zijn voor het project moeten idealiter voorafgaand aan het indienen van een idee hun betrokkenheid bevestigen. De laatste mogelijkheid hiertoe is tijdens stap 3, vóór het idee in stemming wordt gebracht.

Als een idee uitgevoerd moet worden in de openbare ruimte, kan dat gevolgen hebben voor bewoners of gebruikers van die plek. Wanneer dat het geval is, moet je als indiener vooraf meerdere buren inspraak geven. Vinden zij het een goed idee? Hebben ze belangrijke opmerkingen of aanvullingen? Doe dat het liefst voor het indienen van het idee, maar uiterlijk tijdens stap 3, dus vóór het idee in stemming wordt gebracht.

Zowel natuurlijke personen als erkende non-profitorganisaties, zoals verenigingen en stichtingen, mogen ideeën indienen voor Sterk Hoogkerk.

Kun je zelf, in samenwerking met anderen, (een deel van) de uitvoering van het idee voor je rekening nemen? We vragen je daar alvast over na te denken. Zo voorkomen we dat de gemeente Groningen niet genoeg mensen beschikbaar kan stellen voor de uitvoering van het idee. Als dit vooraf helder is, helpt dat bij het verkennen van de haalbaarheid.

Heb je een idee ingediend? Dan ben jij er vanaf dat moment medeverantwoordelijk voor. Met andere woorden: je kunt het niet zomaar over de schutting gooien en van een afstandje kijken wat ermee gebeurt. Ook als je het idee graag door anderen wilt laten uitvoeren, blijf je er zelf bij betrokken.

We vinden je inzet belangrijk. Daarom stellen we een limiet van vijf ideeën per persoon. Zo blijft het haalbaar voor jezelf en voor de gemeente. Heb je meer ideeën? Vraag dan anderen om je te helpen. Zo heb je meteen meer draagvlak voor je idee.

> Ideeën en budget: hoe werkt het? 
Alle bedragen zijn inclusief btw.

Als indiener ga je op een bewuste manier om met het budget en denk je na over de meest efficiënte manier om een doel te bereiken.

Kosten en honoraria moeten marktconform zijn. We kunnen je daarbij helpen.

Hoe meer je zelf of samen met anderen kunt realiseren, hoe beter. Het is mogelijk om vergoedingen voor zelfstandigen en vrijwilligers op te nemen in je begroting, binnen de geldende regels. Het opnemen van loonkosten binnen een project is op dit moment nog niet mogelijk.

Stap 3: Hoe kan het?
Als je een idee indient, vragen we je bereid te zijn om in de 'hoe-kan-het-fase' samen met experts en ambtenaren te kijken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van je idee. Oftewel: kan het? En is de omgeving hierbij gebaat? Ben je daar niet toe bereid, dan kan het voorkomen dat we je idee niet meenemen in de stemronde. In dat geval is niet helder genoeg of je idee haalbaar en wenselijk is. Het is dan niet goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het kiezen voor dit idee.

Bij het checken van de haalbaarheid kijken we ook hoe een idee gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de wet. Past het binnen een bestemmingsplan, een algemene plaatselijke verordening of veiligheidsvoorschriften? Als het nodig is, stellen we samen het idee bij. Dat gebeurt altijd in overleg met en na akkoord van de indiener.

Bij de uitvoering van een idee kan op termijn onderhoud en beheer nodig zijn. Daarover maken we duidelijke afspraken. Het wordt zoveel mogelijk opgenomen in de reguliere begroting van de gemeente. 

Is de gemeente nodig bij de uitvoering van je idee? Dan wordt de beschikbaarheid van die capaciteit (de medewerkers die ervoor in actie moeten komen) meegewogen bij het inschatten van de haalbaarheid van het idee. Dat kan je idee minder haalbaar maken: de gemeente heeft maar beperkt mensen beschikbaar.

Ideeën die haalbaar, realistisch en wenselijk zijn, gaan door naar stap 4: de stemronde.

Stap 4: Stemmen op ideeën
Online stem je per thema op je drie favoriete ideeën.

Tijdens de fysieke bijeenkomst stem je per thema op je drie favoriete ideeën. Maar: dat gebeurt alleen wanneer er voor dat thema meer ideeën zijn ingediend dan er budget is.

Op beide manieren meedoen mag ook, zo laat je je stem maximaal horen!

> Welke ideeën worden uitgevoerd?
Als de stemronde klaar is, wordt gekeken welke ideeën per thema uitgevoerd kunnen worden binnen het toegekende budget. Hoe meer stemmen een idee heeft gekregen, hoe hoger het op de lijst komt. Het idee dat op 1 staat, wordt dus sowieso gerealiseerd. Daarna wordt steeds gekeken hoeveel budget er voor dat thema over is, en of daarmee het volgende idee op de lijst uitgevoerd kan worden. Als dat niet zo is, maar voor het idee erna wel genoeg geld is, wordt dat gerealiseerd. 

Stap 5: Aan de slag
De ideeën die tijdens de stemronde gekozen worden, worden in het kalenderjaar na de stemming uitgevoerd. Over de uitvoering maken we afspraken met de gemeente. Deze worden vastgelegd in een afsprakennota. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de uitvoering en de planning van een project.

Het uiteindelijke uitvoeringsprogramma wordt aangeboden aan het college van B en W en aan de gemeenteraad.

Over de voortgang of eventueel stagnatie van de uitvoering van een idee houden de initiatiefnemer, de wijk en de gemeente elkaar regelmatig op de hoogte.


De organisatie van Sterk Hoogkerk

 

Sterk Hoogkerk is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) en de gemeente Groningen. Het project komt voort uit de wens om inwoners op een democratische manier meer zeggenschap te geven, met elkaar in gesprek te brengen en ideeën werkelijkheid te laten worden. De VWH keek goed naar het DNA van Hoogkerk en had de wens om het concept van de wijk-top-3 verder te ontwikkelen en nog meer betekenis te geven. Zo kwamen ze uit op een burgerbegroting, gericht op een zo divers mogelijke groep inwoners.

De bouwgroep
In september 2022 werd een bouwgroep opgezet waarin naast leden van VWH ook (steeds meer!) andere Hoogkerkers zitten, en enkele ambtenaren en raadsleden. De groep wordt alsmaar diverser, en daarmee sterker. De bouwgroep leert veel van en heeft goed contact met Burgerbegroting Antwerpen, veel werkvormen komen daar vandaan. De bouwgroep buigt zich over alle belangrijke vragen rondom Sterk Hoogkerk: van het soepel laten verlopen van de stemronde tot het samenstellen van de websitetekst. De leden komen elke zes weken bij elkaar.

De ontwikkelgroep
In de ontwikkelgroep zit een aantal ambtenaren, ze zijn elk expert op een bepaald onderdeel dat betrekking heeft op Sterk Hoogkerk. Ook zit in de groep een aantal raadsleden. Enkele Hoogkerkers die ook onderdeel zijn van de bouwgroep, maken de groep compleet. De ontwikkelgroep houdt in de gaten of de dingen die tijdens Sterk Hoogkerk gedaan en bedacht worden, aansluiten bij wat de gemeente Groningen doet, wil en kan. Waar versterken we elkaar, wat kunnen we van elkaar leren en waar dreigen we in de knoop te raken?

Het kernteam
Het kernteam zorgt ervoor dat Sterk Hoogkerk op een zorgvuldige manier uitgevoerd wordt. Op dit moment bestaat het team uit Marian Hegeman, Harm Havinga, Francis de Jongh, Alma Streefkerk, Jacko Rink en Peter Wijnsma. Ook in de toekomst zal het kernteam altijd tenminste bestaan uit een inwoner van Hoogkerk (de voorzitter), een projectsecretaris en iemand uit het gebiedsteam West van de gemeente Groningen.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je contact opnemen met Sterk Hoogkerk door een mail te sturen naar hallo@sterkhoogkerk.nl of te bellen met Harm Havinga: 06-13211151.