Ideeën voor Ten Post

Maak samen met bewoners plannen voor de Nije Buurt

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Opgehaald 8 juli op de inloopmarkt in Ten Post bij verschillende bewoners

In de Nije buurt worden de komende jaren de woningen versterkt dan wel gesloopt en nieuw terug gebouwd. De twee scholen verdwijnen en komen niet op deze plaats terug.

Suggestie. Maak samen met de bewoners plannen voor een centrale speelvoorziening in de wijk, behoud daarbij de twee kleine locaties. Laat ons meedenken hoe we het gebeid waar nu de Lessenaar nog staat wordt ingevuld.

Maak een verkeersregime voor de NIje Buurt waarin stapvoets gereden wordt. Houdt daaarbij rekening met de heraanleg van straten nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Zorg dat er niet te hard gereden wordt.

Vraag, Wie wil er meedenken over hoe dit eruit moet gaan zien?

Verkeersinitiatief 't Streekje - Rijksweg

19-10-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

’t Streekje is een bewonersinitiatief aan de Rijksweg in Ten Post (stuk tussen afrit van Ten Boer tot kruising B. Kuiperweg) die zich in willen zitten voor een verkeersveiliger Rijksweg. ’t Streekje bestaat uit vijf initiatiefnemers, maar hebben contact met bijna het hele stuk van de Rijksweg.

Zij constateren het volgende:

 • (Landbouw)-verkeer rijdt structureel te hard. Ook wordt er geen snelheid geminderd in overgang van 50-30 km/p.u. 
 • Trottoir ligt er niet meer goed in, waardoor voetgangers uitwijken naar de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op
 • Landbouwverkeer kan elkaar bijna niet meer kruizen
 • Landbouwverkeer wordt in de spits omgeleid door Ten Post heen en van de N-weg af, waarom?
 • “1000 voertuigen per dag” (uitzoeken of dit klopt met de meting)
 • Stuk voetpad in 30 km zone is te smal, kan niet als voetpad worden gebruikt en auto’s parkeren er, waardoor voetgangers over de weg moeten lopen. Levert onoverzichtelijke situaties op.
 • Bij kom-bord ingang Ten Post houdt het voetpad op, willen ze graag doortrekken richting fietspad N-weg.
 • Onveilige situaties bij drie algemene steigers, want riet is hoog en spelende kinderen > onoverzichtelijk
 • Er ontstaat wateroverlast, omdat putdeksels hoger liggen dan voetpad op sommige stukken. 

Acties:

 • Verkeersdeskundige en Harald uitnodigen voor een overleg van ’t Streekje (in avonduren) of uitnodigen bij thematafel verkeer > 28-9-21: 't Streekje sluit aan bij Thematafel
 • Uitzoeken van snelheidsdisplay met beloning (krijgt Harald informatie over van bewoner). Inspiratie 1 en inspiratie 2. Het Gebiedsteam heeft een smiley die we kunnen plaatsen, werkt 2 maand. Smiley borden moeten aan 'rechterkant' worden geplaatst. Vanuit Ten Boer is er dus geen mogelijkheid, tenzij we een extra paal er bij krijgen. Vanuit ‘centrum' plaatsen ter hoogte van 137 (witte huis) 50 km zone en 30 km zone plaatsen ter hoogte van Jos Terschegget.
 • Nog uitzoeken: Waarom mag landbouwverkeer niet in spits over N-weg?
 • September 2021: Radboud/Harald zijn in gesprek met provincie over verkeerskwesties
 • Ontwerp onderplaat KOM Bord realiseren van ’t Streekje (na akkoord stedenbouwkundige en landschapsarchitect) 28-9-21: wachten nog op ontwerp
 • Aanpak voetpad: wordt uitgezocht, in vervolg kunnen bewoners zelf melden op slimmelden.nl (wellicht iets voor nieuwsbrief)--> Is opgepakt, Henk Ploeg onderneemt binnenkort actie om voetpad op aantal plekken te verbeteren. 
 • Riet: is van waterschap. Petra heeft aan "buren" aangegeven dat ze dit kunnen doen
 • Verhoogde putdeksel voor huis van bewoner (nr 131)--> 28-9-21 probleem is verholpen  

Duurzame Energie

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving: In de dorpsagenda 2018 staat dat Ten Post een energieneutraal en zelfvoorzienend dorp wil worden.

Opgehaald bij de bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021:

Aanvullende suggestie: - Kunnen we de Boorpotten van de NAM gebruiken voor verwarming?

Feedback: - Voorkom tweespalt in het dorp - Bewoners uiten hun zorg over het onderhoud en evt vervanging na de eerste investering en de subsidie is opgedroogd. - Er worden zorgen geuit over het draagvlak voor een zelfvoorzienend dorp tav energievoorziening.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Hoe denkt u hierover?

Verkeersveiligheid Ten Post

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving:

Doel uit de Dorpsagenda 2018: Een autoluw, groen en aantrekkelijk dorp.

Suggesties opgehaald 8 juli bij diverse bewoners uit Ten Post

- Hef het trekkerverbod op bij de splitsing N360 Rijksweg - Geen zwaar en of landbouwverkeer door het dorp - Doe iets aan de te hoge snelheden op de Rijksweg ter hoogte van de B. Kuiperweg. - Zorg dat het nieuwe Rereinders straks een logische toegang krijgt - Plaats een spiegel bij de kruising B. Kui[perweg Rijksweg

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp:

Sport en jeugd

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties gedaan door bewoners op de inloopmarkt in Ten Post op 8 juli 2021

Een pannakooi bij SV TEO

Ledverlichting om het voetbalveld

de vervallen ABRI aan de Rijksweg vervangen en de steiger opknappen zodanig dat deze ook voor invaliden geschikt is.

 

 

Wandelen en water

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties opgehaald van bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021

Projectbeschrijving: Maak een natuurwandelroute langs de Ten Poster AE en Damsterdiep Zuidzijde aan de westkant. Een wandelbrug over het Damsterdiep ter hoogte van Rijksweg 123. Faciliteeer de watersport, ook in Ten Post.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wie heeft suggestioes hoe we eea kunnen reliseren?