Van ideeën indienen naar stemmen op ideeën

Oogst

Er zijn in totaal 62 ideeën ingediend. Alle ideeën zijn in de 'Hoe kan het' fase getoetst aan de spelregels die bij aanvang voor Sterk Hoogkerk zijn opgesteld 

Waar nodig is contact gelegd met de initiatiefnemers/indieners. Hier volgt een uitleg hoe wij hierbij te werk zijn gegaan.

Ervaring opdoen met een nieuwe werkwijze

'Sterk Hoogkerk' is in 2023 gestart met een campagne om de Burgerbegroting bekend te maken in de wijken en bij de medewerkers van de gemeente Groningen. Er is een kernteam en een bouwgroep bestaande uit bewoners en ambtenaren die het proces vormgeven en begeleiden. De spelregels die zijn opgesteld passen in de verkennende fase waarin Sterk Hoogkerk in het eerste jaar zit. Met name bij de beoordeling hebben we gemerkt dat het gesprek over de ideeën en de mogelijkheden veel kennis en begrip over en weer oplevert, zowel bij de initiatiefnemer als bij ambtenaren die bij de uitwerking van een idee betrokken zijn/worden.

Niet alle ideeën zijn zonder meer geschikt om in stemming te worden gebracht. Een aantal ideeën zijn in overleg met en na akkoord van de indieners bijgesteld. Er zijn een aantal redenen waarom sommige ideeën uiteindelijk niet door gaan naar de stemronde. Hierover is altijd met de initiatiefnemer in overleg besloten tenzij wij, bij herhaling, geen contact hebben kunnen leggen met de initiatiefnemer. Het overgrote merendeel van de initiatiefnemers hebben we kunnen bereiken en samen met hen is gekeken naar:

  • Is de omgeving (Hoogkerk) gebaat bij het idee?
  • Kan het idee gerealiseerd worden binnen de kaders van de wet?
  • Is het idee of initiatief niet in strijd met een bestemmingsplan, een algemene plaatselijke verordening of veiligheidsvoorschriften?
  • Als de gemeente nodig/noodzakelijk is bij de uitvoering van het idee, is er voldoende capaciteit voor uitvoering beschikbaar en tegen acceptabele kosten?
  • Vormt het beheer en onderhoud na aanleg niet een te groot en daarmee voor het initiatief onevenredig deel van de begroting.

Leereffect

Al doende zijn nog een aantal bijzonderheden aan het licht gekomen:

  • Soms vormt een initiatief al onderdeel van een overeenkomstig gemeentelijk plan en kan het idee daar grotendeels in worden meegenomen. In dat geval vragen we de initiatiefnemer of hij/zij betrokken wil worden bij het project, buiten Sterk Hoogkerk om.  
  • Soms is de ambitie groter dan in één jaar kan worden gerealiseerd. Er is dan gekeken naar deelstappen die in het eerste jaar al kunnen worden gezet, richting het groter doel op termijn.
  • Soms zijn de ingediende ideeën ook voor de gemeente volkomen nieuw terrein. Als deze worden gekozen zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid en inzet van de initiatiefnemer. Hij/zij vormt een belangrijke voorwaarde voor realisering. Daar moet(en) de initiatiefnemer(s) ook toe bereid zijn.

Uiteindelijk gaan ideeën die haalbaar, realistisch en uitvoerbaar zijn door naar stap 4: De Stemronde.

Namens het 'Hoe kan het'- team:

Harm, Marian, Alma, Janina, Jacko, Jantine, Peter.