Stem van Groningen

Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Beschrijving

Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de stad die ze is. Sommige van deze panden zijn beschermd als monument maar ook andere gebouwen en objecten dragen bij aan de identiteit van de stad. Ze hebben een cultuurhistorische waarde, ze zijn zoals we dat noemen beeldondersteunend of karakteristiek. Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Het bestemmingsplan ziet toe op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken van deze objecten. Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat daarom regels waarbij sloop en verbouw van karakteristieke panden niet zondermeer is toegestaan. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een regeling waarmee het onder voorwaarden wel mogelijk is om karakteristieke panden te slopen of ingrijpend te wijzigen.


Aanvullende informatie

Inwoners kunnen op het platform de Stem van Groningen het bestemmingsplan raadplegen en direct reageren. Hier kunnen ze ook zien welke panden op de lijst staan en dus of hun pand ook onder het nieuwe bestemmingsplan valt. De ingekomen reacties worden verwerkt in een inspraakverslag, waarna het voorontwerpbestemmingsplan wordt aangepast tot ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt vervolgens ter inzage gelegd voor zienswijzen. Daarna wordt het facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Belanghebbenden hebben daarna nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Aanvullende informatie Minder informatie

In dit proces heb je de mogelijkheid om te reageren op vier verschillende documenten:

  • Bestemmingsplan - Toelichting
  • Bestemmingsplan - Regels
  • Bestemmingplan - Verbeelding I
  • Bestemmingsplan - Verbeelding II

In het Bestemmingsplan - Regels zijn de voorgenomen regels rondom Gebouwd Erfgoed Groningen opgenomen. Hierin staat hoe wij de verschillende termen definiëren en hoe wij met de verschillende gebouwen willen omgaan.

In het Bestemmingsplan - Toelichting is opgenomen hoe wij tot die regels zijn gekomen: de aanleiding, het doel, de reikwijdte en het huidige beleid. Bovendien hebben wij een classificatie gemaakt voor gebouwen. Wij maken onderscheid tussen gebouwd erfgoed wat karakteristiek is of beeldondersteunend. Hoe dit wordt bepaald is ook te lezen in dit document. 

In het Bestemmingsplan Verbeelding I en II is opgenomen welke panden zijn geclassificeerd als karakteristiek danwel beeldondersteunend. Verbeelding I omvat panden in West-Groningen. Verbeelding II die van Oost-Groningen. Om de twee kaarten beter inzichtelijk te maken hebben we één gezamelijke kaart gemaakt én adressenlijsten opgesteld van de karaktertistieke en beeldondersteunende panden. Zo maken we het eenvoudiger voor jou om bijvoorbeeld te bekijken of jouw of een ander pand hieronder valt. Deze kaart en lijsten hebben we als aanvullende documenten bijgevoegd in dit proces.  Om te reageren op de verschillende documenten ga je naar de tab 'Opmerkingen'. Je kunt de verschillende documenten te bekijken door op de naam van het document te klikken en in het drop-down menu een ander document te selecteren. 

 

We begrijpen dat dit een complex proces is, waar je mogelijk vragen over hebt. Met die vragen kan je terecht bij claudia.versloot@groningen.nl. 

Wilt u een inspraakrectie indienen? Dat kan tot en met 29 juli 2020. U kunt in het document reageren zoals hierboven uitgelegd, een online inspraakreactie indienen of een schriftelijke reactie sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.