Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Wat gaan we doen?

Tijdens de inspraakperiode kon je direct op de plannen reageren. Deze periode was van 4 juni 2020 tot-en-met 29 juli 2020, en is nu gesloten. Op de gemeentelijke website bespreken we hoe we verder gaan met dit proces. Klik op de volgende link om het vervolg te bekijken: Vervolg bestemmingplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de stad die ze is. Sommige van deze panden zijn beschermd als monument maar ook andere gebouwen en objecten dragen bij aan de identiteit van de stad. Ze hebben een cultuurhistorische waarde, ze zijn zoals we dat noemen beeldondersteunend of karakteristiek. Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Het bestemmingsplan ziet toe op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken van deze objecten. Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat daarom regels waarbij sloop en verbouw van karakteristieke panden niet zondermeer is toegestaan. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een regeling waarmee het onder voorwaarden wel mogelijk is om karakteristieke panden te slopen of ingrijpend te wijzigen.


Meer informatie

Inwoners kunnen op het platform de Stem van Groningen het bestemmingsplan raadplegen en direct reageren. Hier kunnen ze ook zien welke panden op de lijst staan en dus of hun pand ook onder het nieuwe bestemmingsplan valt. De ingekomen reacties worden verwerkt in een inspraakverslag, waarna het voorontwerpbestemmingsplan wordt aangepast tot ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt vervolgens ter inzage gelegd voor zienswijzen. Daarna wordt het facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Belanghebbenden hebben daarna nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Tijdens de inspraakperiode kon je direct op de plannen reageren. Deze periode was van 4 juni 2020 tot-en-met 29 juli 2020, en is nu gesloten. Op de gemeentelijke website bespreken we hoe we verder gaan met dit proces. Klik op de volgende link om het vervolg te bekijken: Vervolg bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen.

We begrijpen dat dit een complex proces is, waar je mogelijk vragen over hebt. Met die vragen kan je terecht bij claudia.versloot@groningen.nl.