Ideeën voor Thesinge

Dorpsommetjes Thesinge

06-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Omschrijving: Uit het initiatief van de gebroeders Oosterhuis om de dorpsgenoten bij de ontwikkeling van hun plannen te betrekken is tijdens de laatste bijeenkomst op de boerderij spontaan een “ommetjes werkgroep” ontstaan.

De werkgroep heeft een voorstel aan de gemeente Groningen voorgelegd met de vraag of er mogelijkheden zijn om enkele nieuwe wandelroutes te realiseren. Denk hierbij onder andere aan een “klompenpad” dwars door het Klunder, een verbinding van de molen Germania naar het Klunder of een pad in het verlengde van de G.N. Schutterlaan richting de Zuidwending en het Beijumer bos.

De gemeente Groningen werkt aan betere verbindingen tussen de stad en het ommeland maar ook tussen de dorpen onderling en daar kan Thesinge ook voordeel van hebben. De projectmedewerkers hebben meerdere initiatieven verzameld en zullen deze de komende maanden uitwerken tot een concreet plan. Hierbij wordt ook gekeken naar de invulling van “verloren hoekjes” en oevers met meer groen.

Naast het overleg met de grondeigenaren en de gemeente wordt ook samenwerking gezocht met het Waterschap, Natuurmonumenten en het Groninger landschap.

Wil je graag meedenken of heb je vragen, neem dan contact op met Marinus Vermue (m.g.vermue@hotmail.nl)!

Groet, de leden van de werkgroep: Alex Mollema, Freek Bronda, Hans de Rouw, Menko Oosterhuis en Marinus Vermue

Biodiversiteit in en om Thesinge

19-08-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Gedeeld tijdens de inloopbijeenkomst op 19 juni 2021 door verschillende bewoners:

  • De bermen in het dorp en het rondje Klunder veel bloemrijker maken. 
  • Beter maaibeleid - bijv. minder maaien?
  • Aantrekkelijk maken van de gaslocatie. Het plan is via Toukomst goed ontvangen. Initiatiefnemer Ernst Lofvers
  • Oude boomstructuren herstellen: opschot bomen (Elzen, Essen, Meidoorns, etc.) vanuit oevers zoals oude Lageweg
  • Project Zwarte Klei - Tekla & Bas - https://www.bas-biodiversiteit-bij.nl

Boer Goensepad en bruggetje verbreden

11-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Het Boer Goensepad is een zeer gewaardeerde en veelgebruikte route tussen Thesinge en de stad. Ook wandelaars maken er gebruik van. Het pad en ook het bruggetje zijn te smal om elkaar te kunnen passeren. Deze wens leeft ook in Garmerwolde. 

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Geen  

Dorpshuis het Trefpunt als spil van het dorp behouden

11-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Het Trefpunt – jaar in jaar uit aan het knokken om hoofd boven water te houden.

Status: Geen acuut probleem, maar wel een vraagstuk van continuïteit.

Vraag aan / van het dorp: Welke suggesties heeft u om Het Trefpunt in de benen te houden en wilt u zelf ook bijdragen, zo ja wat en hoe?

 

Samen de BSO in stand houden voor het dorp

11-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: De dorpsbelangenvereniging, het dorpshuis en de school dragen financieel bij aan de instandhouding van de BSO. Een mooi voorbeeld van hoe de gemeenschap een voorziening in de benen houdt.

Status: Gerealiseerd voor dit jaar.

Vraag aan / van het dorp: Heeft u ideeën voor het in stand houden van de BSO voor de toekomst?

Wooninitiatief - wooneenheden realiseren in het dorp

11-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Eerdere initiatieven om een boerderij in het dorp om te bouwen naar een aantal wooneenheden voor ouderen gaat niet door vanwege de hoge verbouwkosten. Volgens de initiatiefnemers is het daarmee geen gesloten boek, er is zeker belangstelling onder de groep ouderen voor een dergelijk wooninitiatief. Eventueel op een andere locatie in het dorp. Realisatie is ook interessant omdat daarmee ruimte vrijkomt voor anderen, bijvoorbeeld gezinnen of jonge mensen die in het dorp zouden willen (blijven) wonen. 

Status: Er is interesse, maar niet helemaal duidelijk hoeveel. Actie: contact leggen met nieuwe dorpsbouwmeester Dianne Maas-Flim om de in haar ogen logische en passende plekken (zoekruimte) te verkennen / inventariseren.

Vraag aan / van het dorp: Vragenlijst / peiling behoefte aan woningen voor senioren, zowel kwalitatief als kwantitatief uitvoeren. Wie zou dit op willen pakken? 

EcoThesinge voor een duurzame toekomst

18-05-2021  •    3 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Initiatiefnemers uit Thesinge hebben de energiecoöperatie EcoThesinge opgericht. Als visie heeft EcoThesinge energieneutraal te zijn in 2030, met eerst de nadruk op  'isoleren, isoleren en daarna produceren van energie die nog nodig is'. Uitgangspunt is dat de inwoners van Thesinge en omgeving zorgdragen voor hun energie. Momenteel wordt er 4.500.000 kwh energie verbruikt, dit is zowel gas als elektra. Belangrijke pijler is om dit doel gezamenlijk te bereiken.   

Status: Coöperatie is opgericht, loopt.

Vraag aan het dorp: Men kan zich inmiddels aanmelden als lid. Het dorp is al breed geïnformeerd, via de website en nieuwsbrieven.

Website van EcoThesinge

Toewijzingsbeleid huurwoningen Wierden & Borgen

11-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Onderzoeken bij Wierden & Borgen wat de mogelijkheden zijn, om op maat, passend voor het dorp huurwoningen toe te wijzen.

Status: Wens, wordt ook besproken in het Dorpenoverleg Ten Boer

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen of ideeën leven hierover in het dorp?

Vergroenen en verfraaien van de oevers van de Thesingermaar

11-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving:  Leven er wensen of zijn er ideeën of plannen voor het vergroenen, verfraaien en/of benutten van de oevers van de Thesingermaar? Een idee is een strandje, een kiosk.

Status: De Thesingermaar is inmiddels uitgebaggerd. Het water was erg ondiep en de plantengroei was erg dicht.

Vraag aan / van het dorp: Leven er wensen of zijn er ideeën of plannen voor het vergroenen, verfraaien en/of benutten van de oevers van de Thesingermaar?

 

Verbetering toegangspad IJsbaanvereniging

11-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Wens om het toegangspad naar de ijsbaanvereniging te verbeteren.

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Geen