Ideeën voor Thesinge

Dorpsommetje

30-04-2022  •  Geen reacties  •  Marinus Vermue  •  Thesinge

Project “Ommetjes Thesinge”

De ommetjes werkgroep heeft in het afgelopen jaar in overleg met grondeigenaren meerdere opties voor een ommetje rondom Thesinge onderzocht. Eén van de opties is “Kleintje Klunder” een paadje vanaf de ijsbaan naar de Lageweg langs de randen van het weiland en de akkers. Van dit plan is een schets gemaakt om u een indruk te geven hoe het er uit kan gaan zien. Het exacte tracé, de aanleg en de openstelling worden bepaald door de grondeigenaren en gebruikers in afstemming met de gemeente en het waterschap. Het grondwerk voor de aanleg van het terrein zal naar verwachting starten in mei 2022.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,

Marinus Vermue

EcoThesinge voor een duurzame toekomst

18-05-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Initiatiefnemers uit Thesinge hebben de energiecoöperatie EcoThesinge opgericht. Als visie heeft EcoThesinge energieneutraal te zijn in 2030, met eerst de nadruk op  'isoleren, isoleren en daarna produceren van energie die nog nodig is'. Uitgangspunt is dat de inwoners van Thesinge en omgeving zorgdragen voor hun energie. Momenteel wordt er 4.500.000 kwh energie verbruikt, dit is zowel gas als elektra. Belangrijke pijler is om dit doel gezamenlijk te bereiken.   

Status: Coöperatie is opgericht, loopt.

Vraag aan het dorp: Men kan zich inmiddels aanmelden als lid. Het dorp is al breed geïnformeerd, via de website en nieuwsbrieven.

Website van EcoThesinge

Boer Goensepad en bruggetje verbreden

11-06-2021  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Het Boer Goensepad is een zeer gewaardeerde en veelgebruikte route tussen Thesinge en de stad. Ook wandelaars maken er gebruik van. Het pad en ook het bruggetje zijn te smal om elkaar te kunnen passeren. Deze wens leeft ook in Garmerwolde. 

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Geen  

Update 23/10/23

De gemeente heeft de wens voor verbreding van het Boer Goensepad verder uitgewerkt. De wens vanuit het gebied bestaat al langer en de gemeente vindt het belangrijk dat voetgangers en fietsers elkaar veilig kunnen passeren. Op dinsdagmiddag 17 oktober 2023 stonden André Feitsma en Michiel van Eerden (beiden gemeente) daarom bij de entree van het pad aan de kant van de Lageweg om de schetsen toe te lichten. In beide variaties (zie de bijlagen hieronder) wordt het Boer Goensepad verbreed van 1m naar 2m. Hierdoor wordt het mogelijk om elkaar te passeren, zowel op de fiets als te voet. Het verschil in de twee variaties zit in aankleding van de entree van het pad. Een optie is om het relatief “kaal” te houden, zoals in de huidige situatie. In de andere optie zouden een kanosteiger en een bankje met prullenbak worden toegevoegd. Belangrijk om te vermelden is wel dat het een recreatief fietspad blijft, wat de reden is dat het bruggetje niet zal worden verbreed. Aan het bruggetje zal wel e.e.a. aan onderhoud moeten gebeuren.

Op de inloop zijn naar schatting wel 40 geïnteresseerden afgekomen. Over het algemeen werd er positief op de verbreding gereageerd, maar er werd ook een aantal aandachtpunten genoemd. Een aantal van de gehoorde punten:

 • Goed idee, de passage moet veilig zijn

 • Bij het bruggetje aan de kant van Kardinge mag de aansluiting met de fietspaden aan beide kanten wel in een wat comfortabelere hoek aangelegd worden. Hier belandt menig fietser nu nog wel eens in de berm

 • De suggestie voor markering is goed. Zou zoiets ook op de Stadsweg kunnen?

 • Hekken als optie bij de entree langs de Lageweg?

 • Er zijn in het gebied weinig voetpaden die niet ook door fietsers gebruikt kunnen worden. Met verbreding van het Boer Goensepad faciliteert de gemeente dit gemengde gebruik alleen maar. Kan er niet meer worden ingezet op voetpaden alleen voor voetgangers? 

 • De berm langs het Boer Goensepad mag vaker worden gemaaid. Nu hangt het gras vaak over het pad heen waardoor het pad nog smaller wordt.

Hoe het proces nu verder zal gaan, vindt u in de voorlopige planning (zie bijlage hieronder).

 

Biodiversiteit in en om Thesinge

19-08-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Gedeeld tijdens de inloopbijeenkomst op 19 juni 2021 door verschillende bewoners:

 • De bermen in het dorp en het rondje Klunder veel bloemrijker maken. 
 • Beter maaibeleid - bijv. minder maaien?
 • Aantrekkelijk maken van de gaslocatie. Het plan is via Toukomst goed ontvangen. Initiatiefnemer Ernst Lofvers
 • Oude boomstructuren herstellen: opschot bomen (Elzen, Essen, Meidoorns, etc.) vanuit oevers zoals oude Lageweg
 • Project Zwarte Klei - Tekla & Bas - https://www.bas-biodiversiteit-bij.nl

Samen de BSO in stand houden voor het dorp

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: De dorpsbelangenvereniging, het dorpshuis en de school dragen financieel bij aan de instandhouding van de BSO. Een mooi voorbeeld van hoe de gemeenschap een voorziening in de benen houdt.

Status: Gerealiseerd voor dit jaar.

Vraag aan / van het dorp: Heeft u ideeën voor het in stand houden van de BSO voor de toekomst?

Verbetering toegangspad IJsbaanvereniging

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Wens om het toegangspad naar de ijsbaanvereniging te verbeteren.

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Geen

Wens voor een pilot met elektrische deelauto’s met andere dorpen

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Status: Wens 

Vraag aan / van bewoners: Wie zou er behoefte hebben aan een elektrische deelauto in het dorp? Wie zou er mee willen denken en doen?

 

Toewijzingsbeleid huurwoningen Wierden & Borgen

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Onderzoeken bij Wierden & Borgen wat de mogelijkheden zijn, om op maat, passend voor het dorp huurwoningen toe te wijzen.

Status: Wens, wordt ook besproken in het Dorpenoverleg Ten Boer

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen of ideeën leven hierover in het dorp?

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge: samen voor het behoud van ons landschap

23-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge: samen voor het behoud van ons landschap met oog voor maatschappelijke opgaves. 

In een notendop zien we onze missie als volgt: Wij zetten ons in voor milieu- en klimaatvriendelijke ontwikkelingen in en rond Thesinge, waarbij het behoud en de bevordering van het natuurlijke en agrarische landschap centraal staan.

Op dit moment richten wij ons concreet op de energietransitie en haar consequenties voor de ruimtelijke ordening in en om ons dorp. Wij brengen diverse inspraakreacties uit en benutten onze contacten met het gemeentelijk apparaat om het concept-beleidskader zonneparken te beïnvloeden. Ons uitgangspunt daarbij is dat uitgegaan dient te worden van de energiebehoefte van het dorp en dat de potentiële aantasting van het open landschap door zonneparken beperkt dient te blijven. Ook andere maatschappelijke opgaves kunnen onze aandacht vragen zoals de mogelijke komst van windturbines en de woningbouwambitie van de gemeente Groningen.

Om ons nog beter en met meer gezag voor het dorp in te kunnen zetten, vragen we ondersteuning voor de financiering van twee belangrijke plannen:

 • We willen graag een rechtspersoon worden, denk bijvoorbeeld aan een stichting, om zo onze zichtbaarheid en vooral ons gezag te vergroten.
 • We willen graag beschikken over een eigen, goed vormgegeven website, waarmee we de bewoners snel op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en van voor het dorp belangrijke ontwikkelingen. Tevens kan deze website dienen als platform om ideeën uit te wisselen.

Status: Wens voorgelegd aan het gebiedsteam Ten Boer

Vraag aan / van het dorp: We hopen op uw steun, nu en in de toekomst! Geef uw stem voor het behoud van de mooie leefomgeving Thesinge. Heeft u nog aanvullingen en of suggesties?

 

 

Wooninitiatief - wooneenheden realiseren in het dorp

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Eerdere initiatieven om een boerderij in het dorp om te bouwen naar een aantal wooneenheden voor ouderen gaat niet door vanwege de hoge verbouwkosten. Volgens de initiatiefnemers is het daarmee geen gesloten boek, er is zeker belangstelling onder de groep ouderen voor een dergelijk wooninitiatief. Eventueel op een andere locatie in het dorp. Realisatie is ook interessant omdat daarmee ruimte vrijkomt voor anderen, bijvoorbeeld gezinnen of jonge mensen die in het dorp zouden willen (blijven) wonen. 

Status: Er is interesse, maar niet helemaal duidelijk hoeveel. Actie: contact leggen met nieuwe dorpsbouwmeester Dianne Maas-Flim om de in haar ogen logische en passende plekken (zoekruimte) te verkennen / inventariseren.

Vraag aan / van het dorp: Vragenlijst / peiling behoefte aan woningen voor senioren, zowel kwalitatief als kwantitatief uitvoeren. Wie zou dit op willen pakken?