Ideeën voor Thesinge

Dorpshuis het Trefpunt als spil van het dorp behouden

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Het Trefpunt – jaar in jaar uit aan het knokken om hoofd boven water te houden.

Status: Geen acuut probleem, maar wel een vraagstuk van continuïteit.

Vraag aan / van het dorp: Welke suggesties heeft u om Het Trefpunt in de benen te houden en wilt u zelf ook bijdragen, zo ja wat en hoe?

 

Toewijzingsbeleid huurwoningen Wierden & Borgen

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Onderzoeken bij Wierden & Borgen wat de mogelijkheden zijn, om op maat, passend voor het dorp huurwoningen toe te wijzen.

Status: Wens, wordt ook besproken in het Dorpenoverleg Ten Boer

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen of ideeën leven hierover in het dorp?

Dorpsommetjes Thesinge

06-07-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Omschrijving: Uit het initiatief van de gebroeders Oosterhuis om de dorpsgenoten bij de ontwikkeling van hun plannen te betrekken is tijdens de laatste bijeenkomst op de boerderij spontaan een “ommetjes werkgroep” ontstaan.

De werkgroep heeft een voorstel aan de gemeente Groningen voorgelegd met de vraag of er mogelijkheden zijn om enkele nieuwe wandelroutes te realiseren. Denk hierbij onder andere aan een “klompenpad” dwars door het Klunder, een verbinding van de molen Germania naar het Klunder of een pad in het verlengde van de G.N. Schutterlaan richting de Zuidwending en het Beijumer bos.

De gemeente Groningen werkt aan betere verbindingen tussen de stad en het ommeland maar ook tussen de dorpen onderling en daar kan Thesinge ook voordeel van hebben. De projectmedewerkers hebben meerdere initiatieven verzameld en zullen deze de komende maanden uitwerken tot een concreet plan. Hierbij wordt ook gekeken naar de invulling van “verloren hoekjes” en oevers met meer groen.

Naast het overleg met de grondeigenaren en de gemeente wordt ook samenwerking gezocht met het Waterschap, Natuurmonumenten en het Groninger landschap.

Wil je graag meedenken of heb je vragen, neem dan contact op met Marinus Vermue (m.g.vermue@hotmail.nl)!

Groet, de leden van de werkgroep: Alex Mollema, Freek Bronda, Hans de Rouw, Menko Oosterhuis en Marinus Vermue

Biodiversiteit in en om Thesinge

19-08-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Gedeeld tijdens de inloopbijeenkomst op 19 juni 2021 door verschillende bewoners:

  • De bermen in het dorp en het rondje Klunder veel bloemrijker maken. 
  • Beter maaibeleid - bijv. minder maaien?
  • Aantrekkelijk maken van de gaslocatie. Het plan is via Toukomst goed ontvangen. Initiatiefnemer Ernst Lofvers
  • Oude boomstructuren herstellen: opschot bomen (Elzen, Essen, Meidoorns, etc.) vanuit oevers zoals oude Lageweg
  • Project Zwarte Klei - Tekla & Bas - https://www.bas-biodiversiteit-bij.nl

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge: samen voor het behoud van ons landschap

23-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge: samen voor het behoud van ons landschap met oog voor maatschappelijke opgaves. 

In een notendop zien we onze missie als volgt: Wij zetten ons in voor milieu- en klimaatvriendelijke ontwikkelingen in en rond Thesinge, waarbij het behoud en de bevordering van het natuurlijke en agrarische landschap centraal staan.

Op dit moment richten wij ons concreet op de energietransitie en haar consequenties voor de ruimtelijke ordening in en om ons dorp. Wij brengen diverse inspraakreacties uit en benutten onze contacten met het gemeentelijk apparaat om het concept-beleidskader zonneparken te beïnvloeden. Ons uitgangspunt daarbij is dat uitgegaan dient te worden van de energiebehoefte van het dorp en dat de potentiële aantasting van het open landschap door zonneparken beperkt dient te blijven. Ook andere maatschappelijke opgaves kunnen onze aandacht vragen zoals de mogelijke komst van windturbines en de woningbouwambitie van de gemeente Groningen.

Om ons nog beter en met meer gezag voor het dorp in te kunnen zetten, vragen we ondersteuning voor de financiering van twee belangrijke plannen:

  • We willen graag een rechtspersoon worden, denk bijvoorbeeld aan een stichting, om zo onze zichtbaarheid en vooral ons gezag te vergroten.
  • We willen graag beschikken over een eigen, goed vormgegeven website, waarmee we de bewoners snel op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en van voor het dorp belangrijke ontwikkelingen. Tevens kan deze website dienen als platform om ideeën uit te wisselen.

Status: Wens voorgelegd aan het gebiedsteam Ten Boer

Vraag aan / van het dorp: We hopen op uw steun, nu en in de toekomst! Geef uw stem voor het behoud van de mooie leefomgeving Thesinge. Heeft u nog aanvullingen en of suggesties?

 

 

Samen de BSO in stand houden voor het dorp

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: De dorpsbelangenvereniging, het dorpshuis en de school dragen financieel bij aan de instandhouding van de BSO. Een mooi voorbeeld van hoe de gemeenschap een voorziening in de benen houdt.

Status: Gerealiseerd voor dit jaar.

Vraag aan / van het dorp: Heeft u ideeën voor het in stand houden van de BSO voor de toekomst?

Verbetering toegangspad IJsbaanvereniging

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Wens om het toegangspad naar de ijsbaanvereniging te verbeteren.

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Geen

EcoThesinge voor een duurzame toekomst

18-05-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Initiatiefnemers uit Thesinge hebben de energiecoöperatie EcoThesinge opgericht. Als visie heeft EcoThesinge energieneutraal te zijn in 2030, met eerst de nadruk op  'isoleren, isoleren en daarna produceren van energie die nog nodig is'. Uitgangspunt is dat de inwoners van Thesinge en omgeving zorgdragen voor hun energie. Momenteel wordt er 4.500.000 kwh energie verbruikt, dit is zowel gas als elektra. Belangrijke pijler is om dit doel gezamenlijk te bereiken.   

Status: Coöperatie is opgericht, loopt.

Vraag aan het dorp: Men kan zich inmiddels aanmelden als lid. Het dorp is al breed geïnformeerd, via de website en nieuwsbrieven.

Website van EcoThesinge

Dorpsommetje

30-04-2022  •  Geen reacties  •  Marinus Vermue  •  Thesinge

Project “Ommetjes Thesinge”

De ommetjes werkgroep heeft in het afgelopen jaar in overleg met grondeigenaren meerdere opties voor een ommetje rondom Thesinge onderzocht. Eén van de opties is “Kleintje Klunder” een paadje vanaf de ijsbaan naar de Lageweg langs de randen van het weiland en de akkers. Van dit plan is een schets gemaakt om u een indruk te geven hoe het er uit kan gaan zien. Het exacte tracé, de aanleg en de openstelling worden bepaald door de grondeigenaren en gebruikers in afstemming met de gemeente en het waterschap. Het grondwerk voor de aanleg van het terrein zal naar verwachting starten in mei 2022.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,

Marinus Vermue

Vergroenen en verfraaien van de oevers van de Thesingermaar

11-06-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving:  Leven er wensen of zijn er ideeën of plannen voor het vergroenen, verfraaien en/of benutten van de oevers van de Thesingermaar? Een idee is een strandje, een kiosk.

Status: De Thesingermaar is inmiddels uitgebaggerd. Het water was erg ondiep en de plantengroei was erg dicht.

Vraag aan / van het dorp: Leven er wensen of zijn er ideeën of plannen voor het vergroenen, verfraaien en/of benutten van de oevers van de Thesingermaar?